Wszyscy jesteśmy wielką europejską rodziną!

Telefony:
+48505297515 - Tomasz Jakubiec
+48785777709 - Witalij OstafijczukNasze programy

O nas


Przewodniczący Rady Fundacji Senator Marek Plura

- Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami,
- Wiceprzewodniczący Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Prezes Fundacji Tomasz Jakubiec


- Specjalista i konsultant w obszarze zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami
- Wieloletni współpracownik i doradca Posła, a obecnie Senatora Marka Plury

Wiceprezes Witalij Ostafijczuk


- Dyrektor Śląskiego Centrum Edukacji Medycznej,
- Koordynator wszystkich projektów i wiceprezes Fundacji Niedaleko - strona fundacji Niedaleko

Nasze programy

Lepszy Start

Organizujemy w Polsce, w tym także u nas na Śląsku, przedszkola dla niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy. Chcemy żeby przyjeżdżały tu całe rodziny. Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych zorganizujemy dobrą pracę i odpowiednie mieszkanie. Gdy rodzice będą pracować to ich niepełnosprawne dzieci będą miały taką samą pomoc od Państwa Polskiego jak polskie dzieci: edukację, rehabilitację i terapię. Na Ukrainie współpracujemy w tym projekcie z Ukraińską Akademią Nauk i z Uniwersytetem "Ukraina" z Kijowa. W Polsce program tworzy wiele organizacji, szkół, firm i instytucji. Naszym strategicznym partnerem jest Fundacja Niedaleko.

W październiku 2021 roku chcemy przywitać pierwsze dzieci (i rodziny) w projekcie Lepszy Start.

Obecnie planujemy:
- W okresie luty-marzec dokonać wyboru 30-35 rodzin, które chciałyby wziąć udział w programie.
- W kwietniu/maju 2021 zaprosimy do pracy po jednym przedstawicielu z rodzin objętych projektem (może to być tata, mama, pełnoletnie rodzeństwo). Osoby zaproszone podejmą pracę zawodową na Śląsku i zamieszkają w przygotowanych hotelach.
- Chcemy, żeby w okresie sierpień/wrzesień do pracujących osób dojechało dziecko z opiekunem na okres tygodnia (badania, diagnozy i certyfikacja ukraińskiej dokumentacji).
- W miesiącu wrześniu i październiku pomożemy osobom już w Polsce pracującym otrzymać zezwolenie na prace (2-3 lata) lub kartę pobytu oraz wynająć mieszkanie w celu sprowadzenia rodziny.
- Od września pierwsze dzieci rozpoczną specjalistyczną edukację i terapię w naszym przedszkolu.

LEPSZY START - https://uapl.eu/lepszy-start

Medyk

Służba zdrowia potrzebuje wsparcia lekarzy i pielęgniarek w Województwie Śląskim, dlatego bez żadnych opłat i bez pośrednictwa oferujemy kontakt z lekarzami, pielęgniarkami, asystentami z Ukrainy posiadającymi kwalifikacje odpowiednie do pracy w szpitalach i przychodniach. Część z nich mieszka w Polsce od dłuższego czasu.

Wiemy, że ze względu na braku nostryfikacji dyplomów nie będą mogły pracować tu jako pielęgniarki, jednak są gotowe podjąć pracę opiekunek niosąc fachową pomoc podopiecznym w zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej itp. Ze strony Fundacji uzyskują one wsparcie w załatwianiu wszelkich formalności, w logistyce na terenie naszego województwa oraz w realizacji planów osiedlenia się tu i stałej pracy.

Z tego też powodu, wraz z naszymi partnerami byliśmy inicjatorami Śląskiego Centrum Edukacji Medycznej, które uruchomiło w Chorzowie pierwszą szkołę policealną kształcącą osoby z Europy Wschodniej. Kolejne cztery szkoły zostaną otwarte w roku 2021w innych miastach regionu. Uczniowie na ogół są już absolwentami dobrych szkół pielęgniarskich w swoich krajach. My, poprzez system kształcenia, pomagamy im uzyskać polskie kwalifikacje a także biegłość w posługiwaniu się językiem polskim i znajomość specyfiki pracy w placówkach różnego typu.

https://start-eu.com.pl/pl/

Cele i zasady działania Fundacji Europejska Rodzina

1. Pomoc rodzinom w zakresie pełnienia naturalnych ról społecznych oraz wsparcie potrzeb socjalnych i rozwojowych rodziny w kryzysie.
2. Budowanie solidarnościowych więzi pomiędzy rodzinami.
3. Propagowanie wartości rodziny opartych na humanistycznych i chrześcijańskich wartościach kultury europejskiej.
4. Wspieranie rehabilitacji, edukacji, integracji i opieki dla dzieci niepełnosprawnych.
5. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
6. Aktywizacja osób starszych oraz wspieranie opiekuńczo-pielęgnacyjne osób niesamodzielnych.
7. Wspieranie integracji europejskiej poprzez budowanie braterskich więzi społecznych pomiędzy obywatelami polski i innych krajów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obywateli krajów niezrzeszonych w unii europejskiej.
8. Propagowanie wartości unii europejskiej, w szczególności wśród obywateli krajów w niej niezrzeszonych.
9. Wspieranie wielokulturowości europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia kultury regionalnej i wymiany kulturowej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Świadczenie pomocy materialnej, w tym pomocy stypendialnej, rodzinom w kryzysie oraz osobom pozbawionym wsparcia ze strony rodziny.
2. Świadczenie pomocy doradczej, wychowawczej, opiekuńczej, pielęgnacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej poprzez organizację i prowadzenie odpowiedniego rodzaju placówek oraz programów.
3. Organizowanie przedsięwzięć wspierających integrację społeczną oraz wejście na rynek pracy osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie i migrantom.
4. Organizowanie przedsięwzięć służących budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy rodzinami, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzynarodowej.
5. Organizowanie przedsięwzięć służących wymianie kulturowej oraz poszanowaniu różnorodnych tradycji kulturowych i religijnych w Europie.
6. Organizacja imprez i prowadzenie placówek o charakterze kulturalnym i sportowym.
7. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w celu realizacji zadań statutowych.
8. Przyjmowanie darowizn oraz organizowanie zbiórek publicznych, aukcji i prowadzenie działalność gospodarczej typu non-profit w celu realizacji zadań statutowych.

Dojazd

Kontakt

Proszę skorzystać z formularza

Treść wiadomości   
Imię i nazwisko
Twój e-mail
   

FUNDACJA EUROPEJSKA RODZINA


Telefony:
0048323200018
+48505297515 - PL
+48785777709 - UKR

E-mail:
biuro@europejskarodzina.eu